Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Współdziałanie Organów Szkoły

Zasady współdziałania organów szkoły:

 

1.   Dyrektor szkoły współpracuje ze wszystkimi organami szkoły poprzez:

 

      l/ organizowanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej.

      2/ uczestniczenie w miarę potrzeb, z głosem doradczym w posiedzeniach:

  1. -         Rady Rodziców,
  2. -         Samorządu Uczniowskiego,

      3/ umożliwianie przepływu informacji i koordynowanie współpracy pomiędzy

          organami szkoły,

      4/ zajmowanie stanowiska wobec wniosków wpływających od poszczególnych

          organów szkoły i stosowane przepisy postępowania dla danej sprawy.

2.   Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski współpracują

      poprzez:

      l/ zapraszanie na swoje posiedzenie dyrektora szkoły i upoważnionych

          przedstawicieli poszczególnych organów szkoły,

      2/ rozpatrywanie wniosków i skarg kierowanych do poszczególnych organów

          szkoły w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły:

          -   jeśli organ, który otrzymał wniosek lub skargę, nie jest właściwy do jego

              rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu 7 dnia przekazać go właściwemu

              organowi szkoły, o przekazaniu wniosku lub skargi zawiadamia się

              równocześnie wnioskodawcę,

          -   organ właściwy do załatwienia wniosku lub skargi powinien załatwić

              wniosek lub skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu

              l miesiąca,

          -   w razie niemożności załatwienia wniosku lub skargi w w/w określonym

              terminie właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić

              wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz 

              przewidywanym terminie rozpatrzenia wniosku,

      

    3/ informowanie o planach i podejmowanych działaniach lub decyzjach innych

        organów szkoły w sprawach będących w kompetencjach poszczególnych

        organów,

3. Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy administracji i obsługi szkoły

    zobowiązani są do zachowania drogi służbowej w przypadku sytuacji konfliktowej

    w szkole:

  

   l/ składający skargę kieruje ją do organu szkoły zgodnie z jego kompetencjami,

   2/ w przypadku nie załatwienia skargi w określonym terminie przysługuje

       odwołanie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły,

   3/ nie zachowanie drogi służbowej stanowi naruszenie postanowień statutu szkoły i

      norm współżycia w szkole.

4.   Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły. 

      W każdej ze stron konfliktu przysługuje prawo odwołania do organu

       prowadzącego lub nadzorującego według ich kompetencji za pośrednictwem

       dyrektora szkoły.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 31-01-2008 21:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2008 21:45