Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Internat

I.  Postanowienia  ogólne

 

    1. Internat jest placówką  opiekuńczo – wychowawczą  dla uczniów pobierających 

         naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

 

 

2.  W okresie nauki internat jest wspólnym domem wychowanków, w którym

   należy dążyć do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej dobrej nauce,      

    pracy i prawidłowemu współżyciu.

 1. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny.
 2. Soboty i niedziele są dniami wolnymi od zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
 3. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły.
 4. Internatem kieruje kierownik internatu.
 5. Liczba miejsc mieszkalnych wynosi 174.

 

 

II. Zadania internatu

 

 1. Internat jako placówka wspomagająca i uzupełniająca pracę szkoły oraz

Przejmująca od rodziny funkcje opiekuńczo – wychowawcze na okres pobytu wychowanka w placówce, ma obowiązek tworzenia dla  młodzieży optymalnych warunków bytowych oraz służących osiągnięciu pożądanych efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 1. Internat zapewnia  wychowankom opiekę  i wychowania w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W szczególności do zadań internatu należy:

a/ zapewnienie wychowankom całodziennego odpłatnego wyżywienia i

   zakwaterowania,

b/ zapewnienie warunków do nauki, wypoczynku oraz utrzymania codziennej

    higieny osobistej.

c/ stwarzanie możliwości do rozwijania zainteresowań, zamiłowań i

    uzdolnień

d/ kształtowanie właściwych postaw wychowanków,

e/ stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz  organizowanie

    kulturalnej rozrywki

f/ upowszechnianie  kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania

   sportu i dbałości o stan zdrowia,

g/ wdrażanie do samodzielnego  wykonywania określonych prac porządkowo

    - gospodarczych,

h/ wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie

    samodzielności i samorządności.

 1. Internat umożliwia  korzystania z wyżywienia uczniom z poza internatu zamieszkałym na stancjach, dojeżdżających oraz innym osobom na zasadach odpłatności.
 2. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami, organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i placówkami w środowisku.

 

 

III. Organizacja życia i pracy w internacie.

 

 1. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.
 2. Podziału na grupy wychowawcze dokonuje kierownik.
 3. Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę samorządu internatu.
 4. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie powinna przekraczać 35
 5. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowawczą wynoszą 49 godzin tygodniowo.
 6. Wychowankowie grupy wybierają spośród siebie zarząd samorządu grupy.
 7. Opiekę wychowawczą nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca, który współdziała z młodzieżą w realizacji zadań grupy oraz jest rzecznikiem spraw wychowanków wobec rady pedagogicznej   i nauczycieli wychowawców w szkole.
 8. Wszyscy wychowankowie  mieszkający w internacie  tworzą samorząd  internatu.
 9. Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków zarząd samorządu zwany Młodzieżową Radą Internatu.
 10. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy:

 

a/ współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo – 

    wychowawczej oraz gospodarczej internatu,

b/ koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac

    podejmowanych przez grupę,

c/ poręczenie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad

    prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia,

d/ reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie szkoły i

    internatu,

e/ udzielanie wzajemnej pomocy w nauce, zwłaszcza w wyrównywaniu

    poziomu wiedzy oraz uzupełnianiu braków wynikających z różnych

    obiektywnych przyczyn,

f/ organizowanie życia w internacie,

g/ troska o czystość, porządek i estetykę,

h/ kształtowanie nawyków higieniczno – sanitarnych i porządkowych,

i/ kontrola przestrzegania przez wychowanków  uznanych norm współżycia

   w grupie,

j/ rozpatrywanie wszelkich przejawów naruszania przez wychowanków norm

   współżycia,

k/zgłaszanie  postulatów i wniosków w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo – wychowawczej.

 1. Przy Młodzieżowej Radzie Internatu działają następujące sekcje:

a/ socjalno – bytowa

b/ sanitarno – higieniczna

c/ sportowo – rekreacyjna

d/ samokształceniowa

e/ gospodarcza

 1. 12.  Rozkład dnia  i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu lub szkoły, zajęcia kulturalne , sportowe, czas wolny wychowanków oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
 1. Szczegółowy rozkład dnia  zamieszczony jest w dziennikach zajęć poszczególnych grup wychowawczych oraz na tablicy ogłoszeń w każdej grupie wychowawczej.
 2. Rozkład dnia w dni nauki w szkole:

 

 6.30 – 6.45   -    Pobudka

       6.45 – 7.00  -     Toaleta poranna, sprzątanie pokoi

       7.00 – 7.30  -     Śniadanie

  1. 5.30  – 7.45 -       Przygotowanie do szkoły
  2. 5.45  – 7.55  -      Wyjście do szkoły

       8.00 – 15.20 -    Zajęcia w szkole

  1. 14.00  – 15.45 -  Obiad

       15.20 – 16.00 -  Czas wolny wychowanków

       16.00 – 16.15 -  Przygotowanie do nauki własnej

       16.15 – 18.30 – Nauka własna

       18.30 – 19.00 -  Kolacja

       19.00 – 21.00 -  Czas wolny, zajęcia w grupach wychowawczych

       21.00 – 21.30 -  Toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej

       21.30 – 22.00 – Sprzątanie łazienek, toalet i korytarza. Sprawdzanie stanów       

                                 osobowych w grupach

       22.00 – 6.30   - Cisza nocna

 

 1. W przypadku, gdy młodzież zostaje w dni wolne od nauki rozkład dnia ustala się wg oddzielnych planów.
 2. W dni wolne od nauki wszyscy wychowankowie powinni w zasadzie wyjechać do miejsc stałego zamieszkania.
 3. W niedzielę, w dni powrotu młodzieży internat jest czynny od godziny 16.00.

 

 

IV. Wychowankowie

 

 1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń:

a/ mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd  do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony

b/ mający co najmniej poprawną ocenę z zachowania,

c/ posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do internatu może być przyjęty uczeń  zamieszkały w miejscowości  będącej siedzibą szkoły, do której uczęszcza.
 2. Podanie o przyjęcie do internatu składa  uczeń /rodzice, opiekunowie/ do sekretariatu szkoły lub  bezpośrednio do kierownika.
 3. Uczeń ubiegający się o miejsce w internacie po raz pierwszy składa podanie o przyjęcie do internatu wraz z innymi dokumentami określonymi przez dyrektora i przyjęty jest do internaty automatycznie.
 4. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje rada wychowawcza po zasięgnięciu opinii Młodzieżowej Rady Internatu.
 5. Uczniowi, który decyzją rady wychowawczej nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły w terminie siedem dni od otrzymania decyzji.

 

 

 

V. Prawa wychowanka

 

Wychowanek ma prawo do:

 1. Odpłatnego całodziennego wyżywienia i zakwaterowania.
 2. Opieki zdrowotnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 3. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej oraz rozwijania i pogłębiania zainteresowań.
 4. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie , a także w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych itp.
 5. Korzystanie z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.
 6. Przyjmowanie za zgodą wychowawcy osób odwiedzających go na terenie internatu.
 7. Opuszczania internatu w wyznaczonym czasie na zasadach określonych przez kierownika.
 8. Poszanowanie dyskrecji uczuć i przyjaźni oraz tajemnicy korespondencji.

 

VI. Obowiązki wychowanka

 

Wychowanek ma obowiązek:

 

 1. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swa wiedzę, wykorzystywać jak najefektywniej czas i warunki do nauki.  
 2. Przestrzegać wszystkich zasad współżycia społecznego.
 3. Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży.
 4. Udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce.
 5. Utrzymywać czystość  i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz otoczenia internatu.
 6. Uczestniczyć w pracach użytecznych na rzecz internatu i szkoły.
 7.  Dbać  o higienę osobistą i zdrowie.
 8. Dbać o wspólne dobro ( szanować  mienie), dokonywać drobnych napraw (pod kontrolą wychowawcy), wykonywać prace służące poprawie estetyki i warunków życia w internacie.
 9. Współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy wychowawcze.
 10. Regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie (do 9 każdego miesiąca).
 11. Przestrzegać rozkład dnia i tygodnia w internacie.
 12. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście  z internatu.
 13. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz p.poż.
 14. Ponadto w internacie nie może mieć miejsca:

 

a/ picie alkoholu, palenie papierosów oraz używania narkotyków,

b/ wprowadzenie do internatu bez wiedzy wychowawców osób postronnych,

c/ samowolne zmienianie pokoju, przenoszenie mebli i sprzętów.

 

 

VII. Wyróżnienia

 

 1. Za wyróżniającą się postawę, przykładne zachowanie i dobre wyniki w nauce wychowanek może otrzymać następujące nagrody:

 

 1. -         pochwałę indywidualną od wychowawcy,
 2. -         pochwałę wychowawcy udzieloną wobec grupy,
 3. -         pochwałę kierownika udzieloną na apelu,
 4. -         nagrodę rzeczową, dyplom uznania,
 5. -         list pochwalny do rodziców lub opiekunów.

 

VIII. Kary

 

 1. Za naruszenie zasad współżycia w internacie i nie wywiązywania się z obowiązków wychowanek może otrzymać kary:
 1. -         indywidualne upomnienie od wychowawcy
 2. -         nagana wychowawcy wobec grupy z wpisem do zeszytu spostrzeżeń
 3. -         rozmowa ostrzegawcza z kierownikiem internatu
 4. -         nagana kierownika z ostrzeżeniem wydalenia z internatu i powiadomieniem rodziców.

 

 1. Za szczególnie rażące naruszenie zasad  współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność internacką wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w internacie.
 2. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu na wniosek rady wychowawczej podejmuje dyrektor szkoły. Decyzja  ta powinna być podjęta po wyczerpaniu wszystkich innych środków wychowawczych
 3. Wychowanek usunięty traci prawo do zamieszkań w internacie.

 

 

IX. Dodatkowe zadania.

 

 1. Internat stwarza warunki dla zachowania, przestrzegania higieny i czystości osobistej oraz estetyki i pomieszczeń, urządzeń i otoczenia placówki, a także kształtuje trwałe nawyki i potrzeby w tym zakresie.
 2. Sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i ogólnego użytku wykonuje personel obsługowy.
 3. Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych wykonują sami wychowankowie.
 4. Internat stwarza warunki do racjonalnego i atrakcyjnego wykorzystania czasu wolnego.
 5. Umożliwia  wychowankom uczestniczenie w seansach filmowych, video, dyskotekach, wieczorkach tanecznych i spotkaniach towarzyskich oraz innych imprezach.
 6. Umożliwia korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych wspierających program nauczania.
 7. Korzystanie z audycji telewizyjnych może odbywać się po godzinie 22.00 za zgodą kierownika.
 8. Internat współdziała z rodzicami i opiekunami  swoich wychowanków w zakresie spraw dotyczących postępów w nauce, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz materialnych i organizacyjnych.

 

 

 

X. Pracownicy internatu

 

 1. Internat zatrudnia:

 

       a/ pracowników pedagogicznych

       b/ pracowników administracyjno - obsługowych

 1. Pracownikami pedagogicznymi są: kierownik internatu i wychowawcy
 2. Obowiązki kierownika internatu określa szczegółowy  zakres czynności oraz przepisy wynikające z Karty Nauczyciela i Ustawy o Systemie Oświaty.
 3. Obowiązki wychowawcy wynikają z Karty Nauczyciela oraz zadań opiekuńczo – wychowawczych. Do obowiązków tych należy przede wszystkim:
  1. -         kierowanie codziennym życiem i pracą grupy
  2. -         zapewnienie opieki, bezpieczeństwa i warunków zdrowotnych wychowankom,
  3. -         udzielanie wychowankom rad i pomocy w sprawach osobistych i szkolnych,
  4. -         czuwanie nad postępami w nauce a w razie potrzeby organizowanie pomocy,
  5. -         utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas, nauczycielami i rodzicami,
  6. -         kierowanie pracą samorządu grupy,
  7. -         ocenianie poszczególnych wychowanków oraz całej grupy,
  8. -         prezentowanie spraw wychowanków na forum rady pedagogicznej,
  9. -         opieka nad sekcjami samorządu internatu,
  10. -         udzielanie pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej.

 

 1. Wychowawca internatu ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej .
 2. Za zgodą organu prowadzącego zespołu w internacie można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego.

 

XI. Rada wychowawcza internatu

 

 1. Rada wychowawcza jest organem powołanym do opracowania planów pracy i programów działania oraz dla opiniowania całokształtu spraw  opiekuńczo – wychowawczych.
 2. Przewodniczącym rady jest kierownik  internatu a członkami wychowawcy.
 3. Na posiedzenia rady wychowawczej poświęcone problemom młodzieży zapraszani są przedstawiciele M.R.I.
 4. Do zadań rady wychowawczej należy:

 

 1. -         inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej,
 2. -         opracowywanie programu i planu działalności wychowawczej,
 3. -         dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo – wychowawczej oraz ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej działalności.

 

 

XII. Dokumentacja pracy opiekuńczo – wychowawczej internatu

 

      1.    Regulamin wewnętrzny internatu.

 1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej.
 2. Miesięczne  plany pracy grup wychowawczych.
 3. Dzienniki zajęć grup.
 4. Książka ewidencji wychowanków.
 5. Harmonogram dyżurów wychowawców.
 6. Książka stanu osobowego wychowanków o godz. 22.00.
 7. Książka powrotu młodzieży do internatu.
 8. Książka osób pozostających w internacie w dni wolne od nauki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 31-01-2008 21:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2008 21:47