Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor-kompetencje

l .   Dyrektor Zespołu kieruje jego bieżącą działalnością, jest przedstawicielem na

      zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników, powołuje i

      odwołuje wicedyrektora i kierowników po zasięgnięciu opinii organu

      prowadzącego i rady pedagogicznej.

2.  Odpowiedzialny jest za:

 

      1/ dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

      2/ realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętych w ramach

          kompetencji stanowiących,

      3/ tworzenie warunków do rozwijania samorządowej pracy uczniów i

          wychowawców,

      4/ zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu

          zawodowym,

      5/ zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych

          do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych,

 

3.   W zakresie dydaktyczno - pedagogicznym:

 

      l/ sprawuje nadzór pedagogiczny,

      2/ zapewnia właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom

          i wyniki nauczania i wychowania,

      3/ w zakresie rekrutacji do szkoły:

          a/ powołuje szkolną komisję kwalifikacyjne - rekrutacyjną, wyznacza jej

              przewodniczącego i określa zadania,

          b/ decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły na podstawie decyzji komisji

              kwalifikacyjno - rekrutacyjnej, od powołania, której może odstąpić w

              przypadku, gdy liczba kandydatów do szkoły jest mniejsza od liczby miejsc,

          c/ może wydłużyć termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba

              kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc,

          d/ w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły może wyznaczyć

              dodatkowy termin egzaminu,

          e/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek ucznia lub

              jego rodziców może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu wstępnego lub

              rozmowy kwalifikacyjnej,

          f/ dba o właściwą informację w sieci punktów informacyjnych dla kandydatów

              do szkół,

          g/ ustala dodatkowe kryteria decydujące o przyjęciu młodzieży do klasy

              pierwszej szkoły średniej zależnie od profilu /kierunku/ kształcenia,

          h/ przekazuje organowi prowadzącemu szkołę informacje o wynikach

              rekrutacji do klas pierwszych,

4/ może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie

    szkoły /§ 41 ust. 3 niniejszego statutu/ na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

5/ podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki wychowania fizycznego na

    podstawie zaświadczenia lekarskiego lekarza specjalisty,

7/ podejmuje decyzję o zwolnieniu z nauki jednego języka obcego ucznia

    niedosłyszącego, na podstawie wniosku pisemnego rodziców ucznia i

    zaświadczenia specjalistycznej placówki służby zdrowia oraz po uzyskaniu opinii

    logopedy i pedagoga szkolnego,

8/zwalnia ucznia na pisemną prośbą rodziców ucznia lub pisemną prośbę ucznia

   i w porozumieniu z jego rodzicami, z tych części zajęć przysposobienia obronnego,

   na które uczeń nie może uczęszczać ze względu na jego przekonania religijne.

   W takim przypadku ocenia się wiadomości i umiejętności ucznia, z których nie

   został zwolniony.

9/ może zezwolić uczniowi za zgodą na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia,

   po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologicznej, na

   indywidualny tok nauki wyznaczając nauczyciela - opiekuna. Odmowa następuje

   w drodze decyzji.

10/ zobowiązany jest do organizowania dla pracowników szkół różnych form

      szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich na

      bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do

      sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby

      prowadzące zajęcia z uczniami,

11/ może za zgodą organu prowadzącego szkołę - zawiesić czasowo zajęcia szkolne:

      a/ jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21°°, w dwóch kolejnych

          dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15° C lub jest niższa,

      b/ w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub

         innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów,

12/ może podjąć decyzję w porozumieniu z radą pedagogiczną -jeżeli w szkole

      obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy - o potraktowaniu dnia wypadającego

      między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek

      wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy,

      jako dnia wolnego od zajęć pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających

      tego dnia — w wybraną sobotę

13/ decyzję o organizacji tygodnia pracy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

      /który może być realizowany w pięciu lub sześciu dniach tygodnia/.

14/ może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji przebiegu nauczania

      pracownikom i studentom w zakresie dotyczącym prowadzonych badań,

15/ wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji przebiegu nauczania na terenie

       szkoły w obecności swojej osoby lub innej wskazanej przez dyrektora,

16/ ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie

      dokumentacji przebiegu nauczania,

17/ określa termin ustalania przez nauczycieli śródrocznych i końcoworocznych ocen

      klasyfikacyjnych i ocen z zachowania,

18/ ustala termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego na

     pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły,

19/ powołuje trzyosobową komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w

      składzie:

     a/ dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą-jako

         przewodniczący komisji,

     b/ nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu -jako egzaminator,

     c/ nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu -jako członek komisji,

20/ wyznacza na prośbę ucznia lub jego rodziców termin egzaminu klasyfikacyjnego,

22/ przestrzega ustaleń zawartych w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

      w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu dojrzałości, a w szczególności:

      a/ w sprawie obiegu dokumentacji, gdy uczeń wyraził chęć zdawania egzaminu

          przed komisją powołaną przy kuratorze oświaty,

      b/ w sprawie deklaracji wyboru przez ucznia egzaminu pisemnego i ustnego,

23/ przestrzega ustaleń zawartych w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

      w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i z przygotowania

      zawodowego, a w szczególności:

      a/ w sprawie obiegu dokumentacji, gdy uczeń wyraził chęć zdawania egzaminu

          przed komisją przy organie prowadzącym szkołę,

      b/ zatwierdza zadania egzaminacyjne w formie pracy dyplomowej,

24/ może zwiększyć wymiar godzin lekcyjnych ponad minimalną liczbę określoną

      w ramowych planach nauczania, co najwyżej do 35 godzin tygodniowo, jeżeli

      koszty zwiększenia znajdują pokrycie w przyznanych środkach budżetowych,

25/ ustala wymiar zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych jak:

      a/ koła zainteresowań,

      b/ dodatkowa nauka języków obcych,

      c/ chóry, zespoły artystyczne pieśni i tańca, zespoły wokalno - instrumentalne,

      d/ zajęcia rekreacyjno - sportowe, jeżeli zajęcia pozalekcyjne mają być

         finansowane z rachunku środków specjalnych,

26/ przeznacza dodatkowo godziny lekcyjne jeżeli liczba godzin została zwiększona

      zgodnie z przepisami, na zorganizowanie zajęć:

      a/ służących przede wszystkim wyrównaniu braków powstałych wskutek

          niezrealizowania programu nauczania w poprzednim roku szkolnym,

          w umiejętnościach określonych w charakterystyce kwalifikacyjnej dla danego

          zawodu lub specjalności,

      b/ służących podniesieniu poziomu nauczania wybranych przedmiotów

          obowiązkowych umieszczonych w planie nauczania, w tym szczególnie

          przedmiotów zawodowych,

27/ opracowuje planu nauczania dla każdego typu szkoły i nauczanego zawodu

      / specjalności / wg, ustalonego cyklu kształcenia na podstawie planów ramowych

      z uwzględnieniem konieczności zrealizowania wszystkich obowiązkowych

      przedmiotów, ujętych dotychczas w obowiązujących planach nauczania,

28/ przeznacza godziny przewidziane w ramowym planie nauczania do jego

      dyspozycji na wyrównanie braków w nauczaniu poszczególnych przedmiotów

      lub zachowania ciągłości nauczania przedmiotów w klasach programowo

      najwyższych,

29/ może przeznaczyć na realizację przedmiotów: biologia z higieną i ochroną

      środowiska oraz chemia taką liczbę godzin, która zapewnia realizację

      obowiązujących programów nauczania

 30/ może określić, w ramach danego profilu liceum, kierunki profilowania,

       obejmujące wiadomości i umiejętności specyficzne dla wybranej dziedziny

       wiedzy, działalności gospodarczej, kulturalnej, artystycznej, branży lub zawodu,

       oraz zestaw zajęć edukacyjnych związanych z kierunkiem profilowania

31/ podaje w planie nauczania rzeczywistą liczbę tygodni zajęć szkolnych

      pomniejszoną o liczbę tygodni praktyk zawodowych w poszczególnych klasach 

      semestrach/ wynikającą z kalendarza organizacji danego roku szkolnego,

32/ zmienia lub wprowadza nowy profil kształcenia zawodowego w porozumieniu z

organem prowadzącym szkołę, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz    opinii powiatowej rady zatrudnienia,

33/ za zgodą władz oświatowych wnioskuje o wprowadzenie innowacji lub

     eksperymentu szkoły do 31 stycznia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny

     wprowadzenie innowacji lub eksperymentu,

34/ odpowiedzialny jest za prawidłową organizację i przebieg pomocy

      psychologicznej i pedagogicznej,

35/ decyduje o kontynuacji lub zakończeniu uczestnictwa w różnych formach zajęć

      do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub

      łagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia

      taką formą pomocy,

36/ odpowiada za prawidłowe wydawanie świadectw, dyplomów państwowych

      i innych druków szkolnych oraz ich duplikatów,

37/ odpowiada za prawidłowe dokonywanie sprostowań dokumentów szkolnych,

38/ zapewnia w miarę potrzeb opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie

      są objęci nauką religii lub etyki w szkole,

39/ współdziała z organizacjami uczniowskimi oraz instytucjami i organizacjami

      lokalnego środowiska na wzajemnie ustalonych zasadach, w celu zapewnienia

      warunków optymalnej realizacji procesu dydaktyczno — wychowawczego.

 

4.      W zakresie wychowawczo - opiekuńczym:

 

     l/ sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

        psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

    2/ powołuje komisję do spraw pomocy materialnej po zasięgnięciu opinii rady

        pedagogicznej i rady szkoły,

    3/ zatwierdza uchwały w sprawie pomocy materialnej,

    4/ określa szczegółowy regulamin przyznawania następujących świadczeń:

       

       a/ stypendium socjalnego,

       b/ stypendium za wyniki w nauce,

       c/ zasiłek losowy,

       d/ przyznaje świadczenia w ramach środków finansowych przyznawanych na ten

          cel w budżecie szkoły.

  1. 5.      W zakresie realizacji planu finansowego szkoły:

 

          l/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły

             zaopiniowanym przez radę pedagogiczną ponosi odpowiedzialność za ich

             prawidłowe wykorzystanie,

         2/ zatwierdza plan finansowy środków pozabudżetowych - żywieniówka

  1. 6.      W zakresie rozwijania bazy szkolnej:

 

         l/  zarządza powierzonym mu majątkiem szkoły, właściwie go zabezpiecza i

             utrzymuje w należytym stanie,

         2/ określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników po zapewnieniu

             ku temu niezbędnych warunków,

         3/ zobowiązany jest do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych

             i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak

             również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych

             organizowanych przez szkołę na i poza jej terenem,

  1. 7.      W zakresie współpracy z organami szkoły:

 

          l/ pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej, a w związku z tym

             przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz zawiadamia

             wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z

             regulaminem rady pedagogicznej,

         2/ przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym

             ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz

             informacje o działalności zespołu,

         3/ wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z

             przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej

             dyrektor powiadamia niezwłocznie organ prowadzący zespół,

         4/ zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni

             od dnia otrzymania uchwały rady pedagogicznej o odwołanie nauczyciela z

             funkcji kierowniczej

         5/ organizuje powstanie rady szkoły na łączny wniosek dwóch spośród

              następujących przedmiotów:

             a/ rady pedagogicznej,

             b/ rady rodziców,

             c/ samorządu uczniowskiego

        6/ wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i organizacje,

            których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna,

            opiekuńcza,

        7/ realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji

           stanowiących oraz polecenia służbowe oraz nadzorującego,

 

8.    W zakresie spraw pracowniczych:

 

l/ może zwiększyć stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

2/ ustala ocenę pracy nauczyciela,

3/ obowiązany jest na wniosek nauczyciela zwrócić się o opinię o jego pracy do

    właściwego doradcy metodycznego oraz zakładowej organizacji związkowej,

    w  której zrzeszony jest oceniany nauczyciel, a w przypadku gdy nie jest on

    zrzeszony w żadnym związku zawodowym - do zawodowej organizacji

    związkowej wskazanej przez oceniającego nauczyciela,

4/ może ustalić negatywną oceną pracy nauczyciela,

5/ obowiązany jest zawiadomić nauczyciela o negatywnej ocenie jego pracy podając

    uzasadnienie z jednoznacznym ostrzeżeniem, że następna negatywna ocena

     spowoduje rozwiązanie stosunku pracy,

6/ powiadamia o dokonaniu powtórnej oceny nauczyciela 14 dni wcześniej,

7/ może wystąpić do organu nadzorującego z wnioskiem o zbadanie i dokonanie

    oceny nauczyciela,

8 zawiera umowę o pracę z nauczycielem,

9/ może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela

    przenieść go w stan nieczynny w razie całkowitej lub częściowej likwidacji

    szkoły, a także w razie zmian organizacyjnych,

10/ stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach:

   a/ prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinarnym, zwolnienie z pracy lub

      wydalenia z zawodu nauczycielskiego,

   b/ prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa

      wykonywania zawodu nauczycielskiego,

   c/ upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,

   d/ stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych

       dokumentów,

   e/ upływu sześciomiesięcznego terminu pozostawiania w stanie nieczynnym,

11/ obowiązany jest na terenie wiejskim, w razie braku mieszkań dla nauczycieli

      na żądanie nauczyciela podjąć starania o zapewnienie mieszkania w budynkach

      gminnych lub innych osób prawnych bądź fizycznych,

12/ udziela urlopów związanych z dokształcaniem nauczycieli,

13/ udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym

      wymiarze godzin po przepracowaniu co najmniej trzech lat o ile organ służby

      zdrowia stwierdza taką potrzebę,

14/ może zawiesić w pełnieniu obowiązku nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto

      postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania

      dyscyplinarnego,

15/ decyduje o zatrudnieniu i zwolnieniu nauczycieli i innych pracowników szkoły,

16/ przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym

      pracownikom szkoły oraz występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady

      pedagogicznej i rady szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

17/ konsultuje ze związkami zawodowymi następujące decyzje:

      a/ rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony,

      b/ rozwiązanie stosunku pracy z mianowania,

      c/ wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy,

      d/ przeniesienie służbowe,

      e/ powoływanie i odwoływanie członków komisji dyscyplinarnej

      f/ ustalenie regulaminu pracy,

      g/ ustalenie regulaminu nagród

      h/ ustalenie regulaminu premiowania,

      i/ określenie zasad wykorzystania zakładowego funduszu socjalnego,

      j/ rozpatrywanie sprzeciwu od nałożonej na pracownika kary porządkowej,

18/ wykonuje inne zadania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów

      prawnych, a nie ujętych w statucie,

19/ szczegółowy zakres czynności dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę

      w oparciu o szczegółowe przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty i z

      ustawy Karta Nauczyciela.

 

§12

 

1. Dyrektor kieruje zespołem przy pomocy:

    1/ wicedyrektora

    2/ kierownika szkolenia praktycznego

    3/ kierownika internatu

    4/ innego stanowiska kierowniczego w ramach posiadanych środków finansowych

        powołanego za zgodą organu prowadzącego szkołę,

2.   Wicedyrektor zespołu przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły

      w zakresie określonym przez dyrektora, zastępuje dyrektora w przypadku jego

      nieobecności, prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym.

 

3. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w zespole, który liczy co najmniej

   12 oddziałów

4. Szczegółowy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności osób

      wymienionych w ust. l określa dyrektor szkoły.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 31-01-2008 21:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2008 21:40