Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Cele i zadania szkoły

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

 

 

I

 

1.   Zespół Szkół realizuje cele i zadania poprzez:

 

l/ umożliwienie uczniom poszczególnych szkół zdobycie wiedzy i umiejętności

   określonych w charakterystykach zawodowych absolwentów, niezbędnych dla

   uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2/przygotowanie absolwentów do świadomego wyboru dalszego kształcenia się lub

   wykonywania wybranego zawodu,

3/wychowanie służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

   ojczyzny, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym   

   otwarciu na  wartości kultury Europy i świata,

4/ zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,

    przygotowanie do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w

    oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

II

 

1.   Zespół Szkół w realizacji zadań kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

      Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

      Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o

      Prawach Dziecka oraz Deklaracji Praw Dziecka.

 

III

 

l.   Praca dydaktyczno — wychowawcza i opiekuńcza realizowana będzie poprzez:

 

l/ dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości

   psychofizycznych uczniów, poprzez wprowadzenia programów autorskich,

2/zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym oraz umożliwienie im

   realizowania indywidualnego toku nauczania, pod opieką nauczyciela lub grupy

   nauczycieli prowadzących ucznia i ukończenia szkoły w skróconym czasie,

3/ niesienie pomocy uczniom mało zdolnym dla umożliwienia im zdobycia minimum

    wiedzy  i umiejętności,

4/ umożliwienie uczniom kształcenia i rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz

    uzupełnienie i poszerzenie wiedzy ł umiejętności poprzez pracę w kołach

    zainteresowań, udział w konkursach i olimpiadach,

5/ wdrażanie uczniów do samokształcenia ł systematycznego podnoszenia wiedzy

    przez  propagowanie osiągnięć technicznych, udział w konferencjach

    popularnonaukowych, współpracę z instytucjami rolniczymi działającymi w

    rejonie szkoły,

6/ upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie

    właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska i zwracanie

    szczególnej uwagi na kulturę życia,

7/ kształtowanie zamiłowania do wybranego zawodu i późniejszego jego

    wykonywania przez prawidłowy stosunek do pracy na praktykach zawodowych

    i zajęciach praktycznych,

8/ współpracę szkoły z domem rodzinnym ucznia, kontakty z rodzicami na

    zebraniach w szkole, wizytach w domach uczniów i aktywny udział rodziców

    w imprezach klasowych  i szkolnych,

9/ prowadzenie resocjalizacji młodzieży ze środowisk patologicznych we współpracy

    pedagoga szkolnego z rejonowymi poradniami pedagogiczno-psychologicznymi i

    społecznymi opiekunami dla nieletnich,

10/umożliwienie uczniom korzystania z różnych form wypoczynku i rekreacji,

     upowszechniając turystykę i organizowanie obozów i biwaków,

11/utrzymanie prozdrowotnych warunków życia i pracy uczniów,

12/ niesienie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji we  

      współpracy z ośrodkami pomocy społecznej przy Urzędach Gmin, szukanie

      sponsorów wśród rodziców i pomoc szkoły w miarę posiadanych środków,

13/ zapewnienie miejsc zamieszkania w internacie oraz umożliwienie odpłatnego

      korzystania z wyżywienia,

14/ uczniowie nie zamieszkujący w internacie mają możliwość korzystania

      odpłatnie z wyżywienia, odpłatność regulują odrębne przepisy,

15/ zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć

      obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz na wycieczkach,

16/ zapewnienie uczniom warunków umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie  

      poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz własnej

      historii, kierowanie się zasadami etyki, zgodnie z chrześcijańskim systemem

      wartości,

17/ w celu realizacji zadań Zespół Szkół umożliwia uczniom korzystanie z:

-    pomieszczeń do nauki, biblioteki i czytelni,

-    zespołu urządzeń sportowo - rekreacyjnych,

-    ogrodu szkolnego,

-    pomieszczeń gospodarczych,

-    szatni.

18/ korzystanie z pomieszczeń i urządzeń szkolnych odbywać się będzie na zasadach

      określonych w regulaminie i przez zarządzenie dyrektora szkoły.

 

 

IV

 

 

  1. Zespół wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

            1/ uczeń w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i

                pozalekcyjnych pozostawać będzie pod stałą opieką nauczycieli

                prowadzących zajęcia,

            2/ zabrania się prowadzenia zajęć praktycznych i ćwiczeń bez nadzoru

                nauczyciela, w zależności od kierunku szkolenia w laboratoriach,

                pracowniach szkolnych, w których uczniowie odbywają praktyczną

                naukę zawodu, stosuje się branżowe przepisy bezpieczeństwa i higieny

                pracy, na zajęciach praktycznych w laboratoriach, pracowniach należy

                przestrzegać liczebności uczniów w klasie,

   

3/ przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych pełnione są dyżury

    nauczycielskie w szkole zgodnie z regulaminem nauczyciela dyżurującego i

    opracowanym planem dyżurów,

4/ w czasie trwania zajęć poza terenem szkoły oraz wycieczek, biwaków i imprez

    sportowych zapewnia się opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami

    bezpieczeństwa:

    a/ przy wyjściu /wyjeździe/ z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej

        miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania

        fizycznego, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne

        powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów

        w wieku od 15 — 20 lat,

     b/ przy wyjściu /wyjeździe/ z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą

         szkoły powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów

         w wieku od 15-20 lat,

      c/ opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczebny uczniów przed

          wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie pobytu, w czasie

          zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

      d/ w wycieczkach krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku,

          do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,

      e/ zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy

          i gołoledzi,

      f/ na obozach sportowych / stałych/ liczebność grup nie powinna przekraczać

         20 osób /uczestników/ na jednego wychowawcę / trenera/, w przypadku

         treningu wysokogórskiego, kajakarskiego, żeglarskiego, wioślarskiego na

         jednego wychowawcę nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników,

         jeżeli przepisy szczególne nie przewidują mniejszej liczebności uczestników,

     g/ podczas nauki pływania uczniowie powinni pozostawać pod stałym nadzorem

         i obserwacją nauczyciela i ratownika,

     h/ nauka pływania powinna odbywać się w miejscach specjalnie do tego

         wyznaczonych i przygotowanych, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób

         na  jednego opiekuna,

     i/ opiekun winien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami organizowania

        kąpieli uczniów,

    j/ w czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwrócić

       szczególną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności

       organizmu

        uczniów, dobierając ćwiczenia w odpowiednim zakresie intensywności,

   k/ ćwiczenia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń

       zapewniających bezpieczeństwo ćwiczeń,

   l/  urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej

       i boiska szkolnego powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń

       i sprzętu, stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu, stan techniczny

       i przydatność urządzeń i sprzętu powinien sprawdzić nauczyciel przed każdymi

       zajęciami,

   ł/ uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni

       być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę

       potrzeby kierowani do lekarza,

m/ wydanie uczniom sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla

    zdrowia lub życia / np.. dysk, oszczep/jest zabronione, jeżeli szkoła nie ma

    możliwości zapewnienia uczniom odpowiedniego nadzoru osób dorosłych,

5/ uczniom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej udziela się pomocy

    materialnej odpowiednio do możliwości szkoły.

6/ młodzieży przebywającej w budynku podczas przerw lekcyjnych zapewnia się

    nadzór dyżurujących nauczycieli wg harmonogramu dyżurów.

7/ zapewnienie młodzieży dojeżdżającej opieki pozalekcyjnej.

 

 

V

 

1.   Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej

      jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą".

2.   Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawcę

      przydziela się na cały cykl nauczania w danej klasie.

3.   Młodzież zamieszkała w internacie dzieli się na grupy wychowawcze

      z  przydzieleniem wychowawcy.

4.   Dopuszcza się zmianę wychowawcy klasy w następujących przypadkach:

 

      1/ na umotywowany wniosek uczniów i rodziców danej klasy, 75% w jawnym

         głosowaniu młodzieży i 75% poparcia rodziców i zasięgnięciu opinii Rady

         Pedagogicznej,

      2/ z inicjatywy własnej dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia w trybie

          nadzoru pedagogicznego zaniedbań wychowawcy w pracy wychowawczo –

          opiekuńczej z klasą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 31-01-2008 21:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2008 21:38